Clochers & Lieux de culte


pagode / chùa Từ Quang Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu VN 28-1-2019 TNMT

 
 
  Phật Đản Sinh Phật Xuất Gia
  Phật Xuất Gia Phật Nhập Niết Bàn
 
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
chùa / pagode Từ Quang Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu VN 19-2-2019

pagode / chùa Từ Quang Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu VN 30-12-2023 xuong.p

Last updated : Sat, 30 Dec 2023 19:25:24 +0100