Clochers & Lieux de culte : Chine / 中华人民共和国


沐 恩 堂 / Mu En Tang - ShangHai 新 恩 堂 / Xin En Tang - ShangHai Saint-Michel - ShangHai
Qingyang Gong / 青羊宫 - Chengdu - - - -
Hánshān Sì/ 寒山寺 / Hàn Sơn Tự - Suzhou -
Yuewang Temple / 岳王庙 / Miếu Nhạc Phi - Hangzhou -
Yùfó Chán Sì / 玉佛禅寺 / Ngọc Phật Thiền Tự - Shanghai -

Last updated : Sat, 23 Apr 2016 00:27:01 +0200